هزینه شرکت در کارگاه صد هزار تومان می باشد. جهت ثبت نام هزینه را به کارت شماره 6104337677281006 به نام آقای سید علیرضا موسوی انتقال داده و فرم زیر را تکمیل نمایید.